Verzekeringen voor particulieren

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

 • De rechtsbijstand vergoed je niet voor de schade die je hebt geleden. Daarvoor kun je normaal terugvallen op je andere verzekeringen zoals de autoverzekering, brandverzekering en familiale verzekering
 • Stel dat je aansprakelijk wordt gesteld, dan betaalt het ook niet je boete.
 • Als blijkt dat je bij het afsluiten van de polis al op de hoogte was van cruciale informatie die (in een latere fase) aanleiding zou geven tot het aanspreken van je verzekering, dan zal je verzekeraar niet tussenkomen.
 • Doorgaans is er geen franchise, maar men stelt toch vaak een minimumbedrag voorop alvorens de rechtsbijstand effectief in werking kan treden (interventiedrempel).
 • Wees op de hoogte van de beperkingen die er zijn. Zo worden de advocaatkosten meestal begrensd. Weet je dit niet, dan kun je plotseling voor onaangename verrassingen komen te staan.
 • Echtscheidingen– en bouwgeschillen hebben overwegend hun eigen voorwaarden.

Omschrijving

Een rechtsbijstandverzekering is er om je belangen te behartigen wanneer een gebeurtenis aanleiding heeft gegeven tot een situatie waardoor je schade hebt geleden of schade hebt veroorzaakt.

 

Wanneer er sprake is van een geschil, zal er praktisch gezien de volgende stappen worden gevolgd:

 1. Je verzekeraar zal je rechten verdedigen zoals geformuleerd in de polis. Ofwel als vragende partij (schade geleden) ofwel als verdedigende partij (schade veroorzaakt), zonder dat dit meteen aanleiding geeft tot een gerechtelijke of administratieve procedure
 2. De verzekeraar zal eerst proberen om de zaak via een minnelijke schikking op te lossen omdat dit sneller werkt en goedkoper is
 3. Wanneer een gerechtelijke procedure niet te vermijden is, zal je rechtsbijstand de kosten, waaronder de proceskosten en erelonen van advocaten en experten, op zich nemen (integraal of geplafonneerd)
 4. De verzekering vergoedt ook de kosten van de rechtspleging* van de tegenpartij in het geval je de zaak mocht verliezen

 

Om te weten wanneer je beroep kan doen op de verzekering rechtsbijstand, is het belangrijk het onderscheid te kennen tussen de rechtsbijstand als aanvullende en alleenstaande verzekering:

 • Rechtsbijstand als aanvullende verzekering.
  Rechtsbijstand is afgesloten als een aanvullende dekking op een andere verzekering (auto, brand, familiale etc.). 
  Aanspreekbaar indien het geschil samenhangt met de hoofdverzekering. Bijvoorbeeld je rechtsbijstand bij een autoverzekering aanspreken naar aanleiding van een snelheidsovertreding
 • Rechtsbijstand als alleenstaande verzekering. Rechtsbijstand is afgesloten als een op zichzelf staande verzekering. Je bent niet afhankelijk van de hoofdverzekering (auto, brand, familiale etc.)

Wat zijn mijn verplichtingen?

 • Bij het afsluiten van het contract: eerlijke, accurate en volledige informatie over het te verzekeren risico verschaffen bij het sluiten van de overeenkomst.
 • Tijdens de duur van het contract: het meedelen aan uw makelaar van de nieuwe omstandigheden of de wijziging ervan, die een aanmerkelijke en blijvende wijziging of verzwaring betekenen van het risico.
 • Bij een schadegeval: Onmiddellijk alle documenten en informatie betreffende het schadegeval bezorgen aan ons.

Wanneer en hoe betaal ik?

U heeft de verplichting om de premie jaarlijks te betalen en u ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling. Onder bepaalde voorwaarden kan u kiezen voor een gesplitste premiebetaling mits eventueel bijkomende kosten.

Hoe kan ik mijn contact stopzetten?

De verzekeringsovereenkomst kan ten laatste 3 maanden vóór de jaarlijkse vervaldag opgezegd worden.

Veelgestelde vragen

Waarom een rechtsbijstand afsluiten?

Bepaal vooraf voor jezelf waarom je een rechtsbijstand wil afsluiten zodat je eenvoudig kan nagaan welke polis en dekkingen het best aan je behoeften voldoet. Een rechtsbijstandsverzekering is niet verplicht, maar zeker nuttig om te hebben.

 

Redenen waarom je een rechtsbijstand kan inschakelen:

 • bij lichamelijke letsel of overlijden
 • voor het bijwonen van een assisenproces
 • bij een conflict met een administratieve overheid
 • in geval van echtscheiding (door onderlinge toestemming)
 • personen-, arbeids- en familierecht
 • schade aan onroerende goederen
 • schade aan je auto, erf-, schenkings- en testamentenrecht
 • ...

Is een rechtsbijstandverzekering fiscaal aftrekbaar?

Een rechtsbijstandsverzekering is fiscaal aftrekbaar onder bepaalde voorwaarden. 

Je kan genieten van een belastingsvermindering van 40% op verzekeringspremies tot 310 euro. 

Voor die premie moet je gedekt zijn tot minstens 13.000 euro in burgerlijke zaken, 

13.500 euro in strafzaken en 6.750 euro in bouwgeschillen. De wet gaat in voege op 1 september 2019.

Is er een wachttijd van toepassing?

Er zijn 3 wachttijden van toepassing:

 • 3 maand in geval van algemene contracten en huurrechtsbijstand
 • 12 maand indien het handelt over testamentenrecht, administratief, fiscaal, erf- en schenkingsrecht
 • 12-24 maand wanneer het personen- en familierecht betreft

 

Alle wachttijden nemen aanvang vanaf de aanvangsdatum van de waarborg.

De verjaringstermijn van een rechtsvordering met betrekking tot een verzekeringsovereenkomst bedraagt drie jaar.

Is de rechtsbijstandverzekering nuttig?

Stel je wordt vervolgd omdat je te snel reed, je huis wordt beschadigd door een derde en je wilt graag een schadevergoeding, je hebt een meningsverschil met je verzekeraar (*), je wordt ontslagen wegens een zware fout en je meent dat dit onterecht is, het vakantiehuisje dat jullie hebben gehuurd blijkt al ingenomen door anderen...

 

Dankzij een rechtsbijstand kun je in de eerste plaats al vrijblijvend informatie inwinnen. Stel dat er daarna nog verdere stappen aan de orde zijn, dan kan je verzekeraar je verder begeleiden en je belangen behartigen in het bekomen van een minnelijke schikking of om toegang te krijgen tot het gerecht en de verdere gerechtelijke stappen. Bovendien geniet je financiële bescherming.

 

(*) Indien je een polis rechtsbijstand hebt bij dezelfde verzekeraar als je polis auto, weet dan dat de Wet enkele veiligheidsmaatregelen heeft ingebouwd zodat je belangen altijd correct behartigd zouden worden:

 • de verzekeraar moet de opvolging van de rechtsbijstand aan een andere medewerker toevertrouwen dan hij/zij die het schadegeval opvolgt of
 • je polis moet vermelden dat je beroep kan doen op een advocaat van eigen keuze zodra je aanspraak maakt op rechtsbijstand

Aanvullende verzekeringen

Momenteel geen aanvullende verzekeringen.
Meer info? Contacteer ons