Assurmifid

Ludwig & Gail Invest

Verzekeringsmakelaar 

Brusselsesteenweg 39 – 9050 Ledeberg

0844.017.982, RPR Gent

 

Groep Starinsurance bestaat uit:

 

 • Starinsurance Gent
 • BV Ludwig en Gail invest
 • Fsma 110.429A
 • KBO 0844.017.982

 

 • Starinsurance Vichte 
 • Bv Ludwig en Gail invest 
 • Fsma 110.429A 
 • KBO  0844.017.982

 

 • Starinsurance Melsele
 • Bv Ludwig en Gail invest
 • Fsma 110.429A
 • KBO 0844.017.982
 • zelfstandig fsma medewerker 22906

 

 • Starinsurance Brugge
 • Bv Assuranties Verheecke-Starinsurance
 • Fsma 110.429A
 • KBO 0436.740.718
 • zelfstandig fsma medewerker 023281A-cB

 

 • Starinsurance Knokke 
 • Bv Assuranties Verheecke-Starinsurance
 • Fsma 110.429A
 • KBO 0436.740.718
 • zelfstandig fsma medewerker 023281A-cB

 

 • Starinsurance Brussel
 • Bv Ludwig en Gail invest
 • Fsma 110.429A
 • KBO 0844.017.982
 • Zelfstandige Fsma medewerker 011266

 

 

ASSURMIFID

In opdracht van de FSMA

FSMA

Congresstraat 12-14

1000 Brussel

http://www.fsma.be/nl/Doormat/Contact/Contact.aspx

 

Contactgegevens Ombudsman van de verzekeringen:

Ombudsman van de verzekeringen

de Meeûsquare 35

1000 Brussel

http://www.ombudsman.as/

 

Lid van de beroepsfederatie voor verzekeringsmakelaars FVF

 

Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de "AssurMiFID-gedragsregels" en deelt u in dit verband volgende informatie mee:

 

 

1. Aangeboden producten en diensten

1.1. Informatie over het begrip distributie van verzekeringsproducten.

Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsdistributie aan, dwz. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.

 

1.2. Nummers van de takken en de titulatuur

01a Ongevallen behalve arbeidsongevallen-wet

01b Arbeidsongevallen - wet

02 Ziekte

03 Voertuigcasco

04 Casco rollend spoorwegmaterieel

05 Luchtvaartuigrisico

06 Casco zee- en binnenschepen

07 Vervoerde goederen

08 Brand en natuurevenementen

09 Andere schade aan goederen

10a Verplichte BA-auto

10b BA Vervoerder

11 BA Luchtvaartuigen

12 BA zee- en binnenschepen

13 Algemene BA

14 Krediet

15 Borgtocht

16 Diverse geldelijke verliezen

17 Rechtsbijstand

18 Hulpverlening

21 Leven

22 Bruidschats- en geboorteverzekering

23 Leven met beleggingsfondsen

26 Kapitalisatie

 

 

2. Informatie over het belangenconflictenbeleid

"De AssurMiFID-gedragsregels leggen ons kantoor op om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten. Hieronder kan u meer informatie terugvinden over hoe ons kantoor hieraan invulling geeft".

 

2.1 Wetgevend kader

Vanaf 30 april 2014 zijn de "AssurMiFID –gedragsregels" van kracht. Zij vinden hun wettelijke basis in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

Overeenkomstig deze gedragsregels is ons kantoor gehouden om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsdistributie.

De wettelijke regeling omtrent belangenconflicten is een aanvulling op de algemene MiFID-grondwet. Deze grondwet wordt door ons kantoor geëerbiedigd door zich loyaal, billijk en professioneel in te zetten voor de belangen van de klant bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

 

2.2 Welke belangenconflicten?

Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft ons kantoor in een eerste stap de mogelijke belangenconflicten in ons kantoor geïdentificeerd.

Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen (1) ons kantoor en haar verbonden personen en een klant of (2) tussen meerdere klanten onderling.

Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van ons kantoor en haar eventuele groepsstructuur.

Bij de beoordeling naar mogelijke belangenconflicten heeft ons kantoor de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de klant worden geschaad. Het gaat om:

 • Situaties waarbij winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt;
 • Situaties waarbij ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie;
 • Situaties met een financiële drijfveer om andere cliënten te laten voorgaan;
 • Situaties waarbij hetzelfde bedrijf als de cliënt wordt uitgeoefend;
 • Situaties waarbij ons kantoor een vergoeding ontvangt van een andere persoon dan de cliënt voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling

 

2.3 Welke maatregelen neemt ons kantoor?

Ons kantoor neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de klant primeert.

Het gaat onder meer om:

 • Een vlak verloningsbeleid niet gebonden aan verkoopcijfers;
 • Een beleid dat erop toeziet dat de verbonden personen enkel bemiddelen m.b.t. verzekeringsovereenkomsten waarvan zij de essentiële kenmerken kennen en in staat zijn om aan de cliënten toe te lichten;
 • Een beleid dat het recht voorbehoudt van ons kantoor om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de klant;
 • Een regeling inzake het ontvangen van voordelen;
 • Een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is.

 

Indien noodzakelijk zal het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepast en/of geactualiseerd worden.

 

2.4 Wat is de procedure?

 

2.5 Specifieke transparantie

Wanneer in een concrete situatie onze maatregelen onvoldoende garantie zouden kunnen bieden, zal u geïnformeerd worden door ons kantoor over de algemene aard en/of de bronnen van het belangenconflict, zodat u een weloverwogen beslissing kan nemen. U kan steeds met ons contact op nemen voor meer informatie.

 

 

3. Vergoeding

"Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt.

Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor. Voor meer informatie contacteer ons kantoor. In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant."

* wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

 

DUURZAAMHEIDSBELEID

GEDRAGSLIJNEN BETREFFENDE DUURZAAMHEIDSRISICO’S

Conform de Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (‘SFDR’ - Sustainable Financial Disclosure Regulation) houdt ons kantoor bij advies voor verzekeringen met een beleggingscomponent rekening met duurzaamheidsrisico’s, voor zover deze informatie ter beschikking wordt gesteld door de verzekeringsmaatschappij.

De SFDR heeft duurzaamheidsrisico’s gedefinieerd als ‘een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch (E), sociaal (S) of governancegebied (G) die, indien ze zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken’.

In het kader van advies voor verzekeringen met een beleggingscomponent zet het remuneratiebeleid, van toepassing in ons kantoor, niet aan tot het nemen van buitensporige risico’s in verband met duurzaamheidsrisico’s.

 

ONGUNSTIGE EFFECTEN OP DUURZAAMHEIDSFACTOREN

De SFDR heeft duurzaamheidsfactoren gedefinieerd als ‘ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten, en bestrijding van corruptie en van omkoping’.

Het wettelijk kader met betrekking tot duurzaamheidsfactoren en ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren is momenteel niet volledig en zal de komende maanden en jaren dus evolueren.

Ons kantoor neemt daarom de ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren momenteel niet in aanmerking in haar verzekeringsadvies voor verzekeringen met een beleggingscomponent.

Ons kantoor zal dit beleid herzien, naarmate het wettelijk kader verder wordt uitgewerkt.