Verzekeringen voor particulieren

Wat is verzekerd?

 • Wettelijke dekkingen: Vergoedingen voorzien in de Arbeidsongevallenwet van 10/04/1971 (hierna: de “Wet”) bij overlijden, tijdelijke arbeidsongeschiktheid, blijvende arbeidsongeschiktheid en eveneens medische kosten en begrafeniskosten aan huispersoneel (zij die manuele arbeid uitvoeren ongeacht het aantal uren) of occasionele helpers (zij die niet-manuele arbeid uitvoeren gedurende niet meer dan acht uur per week bij één of meer werkgevers samen).
 • Bovenwettelijke dekkingen: een kapitaal bij overlijden en blijvende ongeschiktheid, en vergoeding van tijdelijke ongeschiktheid en eveneens medische kosten en begrafeniskosten bij een arbeids- of arbeidswegongeval waarvan de Arbeidsongevallenwet de vergoeding niet regelt omdat de getroffene er niet aan onderworpen is.

Wat is niet verzekerd?

 • Zelfmoord
 • Ongevallen die het gevolg zijn van:
  • Opzet (personen, vreemd aan het opzet, blijven verzekerd)
  • Staat van dronkenschap of gelijkaardige toestand door
  • Verdovende middelen
  • Zodanige tekortkoming aan de voorzichtigheids- of veiligheidsnormen dat de schadelijke gevolgen onvermijdbaar waren
  • Geestesstoornissen
  • Een aardbeving of een natuurramp
  • Een arbeidsconflict
  • Collectieve gewelddaden, een volksbeweging, oproer of sabotage
  • Een ziekelijke toestand of gebrekkigheid
  • Een kernrisico

Omschrijving

Wanneer je huispersoneel in dienst hebt, is het verplicht een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. Het is niet van toepassing op mensen die werken komen uitvoeren in loondienst van iemand anders.

 

De B.a. Familiale zal nooit tussenkomen bij zaken waar een verplichte verzekering geldt. Ze denkt enkel de schade die huispersoneel aan derden toebrengt. 

 

Zowel personen die voor je werken onder een arbeidscontract als toevallige helpers zijn verzekerd voor ongevallen.

 

Bij toevallige helpers denken we voornamelijk aan buren, vrienden en familie. Een toevallige helper is iemand die op niet-regelmatige basis als helper optreedt. 

Het gaat dus om occasionele én toevallige hulp. Wanneer je bijvoorbeeld elk jaar rond half juli mee een festival ondersteunt, gaat het niet meer om een toevallige helper, maar over regelmatig en terugkerende hulp.

 

Wanneer spreek je dan wel over toevallige hulp? Zoals reeds vermeld, gaat het om iemand die sporadische activiteiten komt uitvoeren. 

Bijvoorbeeld: je wilt in de zomer eindelijk werk maken van het aanleggen van jouw nieuwe tuin. 

Je kan echter wel wat extra handen gebruiken om het onkruid uit te doen en de gazon opnieuw te bezaaien. 

Je vraagt aan enkele van jouw vrienden om eens langs te komen om samen de tuin onder handen te nemen.

 

Bij huispersoneel gaat het om personen die voor je werken onder een arbeidscontract. 

Daarbij denken we vooral aan poetsvrouwen, kindermeisjes, keukenhulp, tuinmannen, klusjesmannen, oppassers en babysitters.

 

Voor personeel in loondienst van een ander bedrijf, dus waar jezelf geen werkgever van bent, hoef je geen arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. 

Het bedrijf waar de persoon wordt door tewerkgesteld neemt die voor haar rekening. Dit is het geval wanneer:

 • je poetshulp betaalt met dienstencheques
 • je thuis werken laat uitvoeren door een professioneel bedrijf
 • je een babysit of oppas inschakelt via een erkende organisatie

 

De verzekering komt enkel tussen bij lichamelijke schade aan huispersoneel tijdens een verzekerde activiteit. 

De schade moet een gevolg zijn van een arbeidsongeval of een ongeluk op weg van of naar de woning.

 

Je verzekering betaalt een vergoeding voor:

 • medische kosten na een ongeval
 • loonverlies indien werkonbekwaam
 • loonverlies bij volledige arbeidsongeschiktheid

 

De verzekering geldt wanneer er een regelmatige tewerkstelling van personeel is in je hoofdverblijfplaats of tweede verblijfplaats. 

Het aantal werknemers heeft geen belang.

 

De verzekering geldt ook in geval van toevallige tewerkstelling, zoals hulp- of vervangingspersoneel.


Wat zijn mijn verplichtingen?

 • Bij het afsluiten van het contract: eerlijke, accurate en volledige informatie over het te verzekeren risico verschaffen bij het sluiten van de overeenkomst.
 • Tijdens de duur van het contract: het meedelen aan uw makelaar van de nieuwe omstandigheden of de wijziging ervan, die een aanmerkelijke en blijvende wijziging of verzwaring betekenen van het risico.
 • Bij een schadegeval: Onmiddellijk alle documenten en informatie betreffende het schadegeval bezorgen aan ons.

Wanneer en hoe betaal ik?

U heeft de verplichting om de premie jaarlijks te betalen en u ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling. Onder bepaalde voorwaarden kan u kiezen voor een gesplitste premiebetaling mits eventueel bijkomende kosten.

Hoe kan ik mijn contact stopzetten?

De verzekeringsovereenkomst kan ten laatste 3 maanden vóór de jaarlijkse vervaldag opgezegd worden.

Veelgestelde vragen

Is verzekering huispersoneel verplicht?

Wanneer je huispersoneel in dienst hebt, is het verplicht een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. 

Het is niet van toepassing op mensen die werken komen uitvoeren in loondienst van een ander of een zelfstandig statuut hebben. 

De BA familiale zal nooit tussenkomen bij zaken waar een verplichte verzekering geldt.

Aanvullende verzekeringen

Momenteel geen aanvullende verzekeringen.
Meer info? Contacteer ons