Verzekeringen voor particulieren

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

Omschrijving

De omnium autoverzekering bestaat uit een aantal bijkomende waarborgen waaronder eventueel de vergoeding van eigen schade.

 

De omniumverzekering biedt je met andere woorden de mogelijkheid om de BA autoverzekering aan te vullen met extra waarborgen om jouw wagen van een ruimere bescherming te voorzien.

 

De omniumverzekering is geen verplichte verzekering. Ze is wel een aanvullende verzekering wat betekent dat de bepalingen ervan niet wettelijk zijn vastgelegd. Iedere autoverzekeraar definieert dus zelf de regels zonder weliswaar afbreuk te doen aan de regels van de algemene verzekeringswet. Je dient dus bij een omniumverzekering duidelijk te omschrijven welke risico’s je wilt verzekeren. Die worden dan contractueel bepaald en als bijlage opgenomen in je verplichte verzekering BA auto.

 

Je kan aan jouw BA autoverzekering steeds individuele waarborgen toevoegen. De meeste autoverzekeraars werken echter in pakketvorm. Zo heb je de mini omnium of kleine omnium en de full omnium of grote omnium.

 

De mini omnium of kleine omnium bestaat uit de wettelijk verplichte BA autoverzekering en de dekkingen schade door brand, (poging tot) diefstal, glasbreuk, natuurkrachten en aanrijding met dieren.

 

De full omnium of grote omnium is de meest complete autoverzekering die je kan vinden. Ze heeft dezelfde dekkingen als de mini omnium, maar dekt erbovenop ook nog de eigen schade.

 

Een omniumverzekering heeft vaak een franchise of vrijstelling. Een franchise of vrijstelling is het bedrag dat je voor eigen rekening neemt. Het wordt in mindering gebracht van de vergoeding die je krijgt naar aanleiding van een ongeval.

 

De grootte van de franchise wordt meestal vastgelegd door het toepassen van een bepaald percentage van de waarde van het voertuig. Dat percentage verschilt van verzekeraar tot verzekeraar. Weet wel dat hoe hoger het bedrag van de franchise, hoe beter de premie voor je omniumverzekering. En omgekeerd uiteraard.

 

De franchise is enkel van toepassing op de waarborg eigen schade (full omniumverzekering). Op alle andere waarborgen mag geen vrijstelling toegepast worden.

 

Hoeveel schadevergoeding je krijgt, hangt af van wat er in de omniumverzekering is vastgelegd. Belangrijk daarbij is dat je wel het verschilt kent tussen herstelbare en niet-herstelbare schade.

 

De vergoeding zal in dit geval overeenstemmen met het bedrag van de factuur. Al dan niet verminderd met een eventuele franchise.

 

Wanneer je te maken hebt met niet-herstelbare schade of totaal verlies, hanteren de verzekeraars verschillende manieren om de schadevergoeding te bepalen:

  • Werkelijke waarde. Dit is de waarde van het voertuig vóór het ongeval. Het bedrag van de vergoeding die je krijgt is het bedrag dat door de expert werd bepaald en na aftrek van de mogelijke vrijstelling (*)
  • Aangenomen waarde. Dit is het bedrag overeengekomen bij het afsluiten van de omniumverzekering. Vaak wordt er een coëfficiënt gebruikt om de waardevermindering (door het gebruik daalt de waarde van de auto) te bepalen maar er wordt soms ook rekening gehouden met het aantal gereden kilometers.

 

(*) Indien de toepassing van een Engelse franchise is voorzien, zal je het hele bedrag dat door de expert werd bepaald terugkrijgen, ongeacht de vrijstelling. Mocht dat bedrag evenwel lager liggen, dan komt je verzekeraar niet tussen in de schade.


Wat zijn mijn verplichtingen?

  • Bij het afsluiten van het contract: eerlijke, accurate en volledige informatie over het te verzekeren risico verschaffen bij het sluiten van de overeenkomst.
  • Tijdens de duur van het contract: het meedelen aan uw makelaar van de nieuwe omstandigheden of de wijziging ervan, die een aanmerkelijke en blijvende wijziging of verzwaring betekenen van het risico.
  • Bij een schadegeval: Onmiddellijk alle documenten en informatie betreffende het schadegeval bezorgen aan ons.

Wanneer en hoe betaal ik?

U heeft de verplichting om de premie jaarlijks te betalen en u ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling. Onder bepaalde voorwaarden kan u kiezen voor een gesplitste premiebetaling mits eventueel bijkomende kosten.

Hoe kan ik mijn contact stopzetten?

De verzekeringsovereenkomst kan ten laatste 3 maanden vóór de jaarlijkse vervaldag opgezegd worden.

Veelgestelde vragen

Aanvullende verzekeringen

Momenteel geen aanvullende verzekeringen.
Meer info? Contacteer ons