Verzekeringen voor particulieren

Wat is verzekerd?

B.A. Jager – schutter

 • het bezit, gebruik of hanteren van jachtwapens, zelfs als deze tijdelijk werden achtergelaten of aan andere personen werden toevertrouwd
 • uw jachthonden en paarden, tijdens de jacht en opde weg heen en terug
 • u als deelnemer aan de jacht als tracker of drijver
 • waarborg "jager-gekwalificeerd persoon" tot beloop van 250.000 € per schadegeval en per verzekeringsjaar
 • uw buitenlandse genodigden gedurende max. 5 dagen

 

B.A. Werkgever van jachtopzieners

 • in uw hoedanigheid van werkgever van jachtopzieners
 • de persoonlijke B.A. van de jachtopzieners, ook als zij handelen als aangestelden of als officieren van de gerechtelijke politie
 • het gebruik door de jachtopzieners van jachthonden en paarden, evenals van vervoermiddelen waarvoor de verzekeringsplicht inzake motorvoertuigen niet geldt: vb. een (al dan niet elektrische) fiets

 

B.A. Directeur – inrichter van jachtpartijen of drijfjachten

 • tijdens jachtpartijen of drijfjachten waarvan u de leiding heeft of die u organiseert
 • optionele waarborg “B.A. trackers en drijvers”

 

Voor alle waarborgen B.A.

 • vergoeding voor de lichamelijke schade, de materiële schade en de immateriële gevolgschade
 • per schadegeval, tot beloop van 26.500.000 € voor lichamelijke schade, en 1.350.000 € voor materiële schade en immateriële gevolgschade vermengd (aan de index van de consumptieprijzen van november 2018). Dezebedragen zijn geïndexeerd.
 • uw gezinsleden zijn derden in de zin van de verzekeringsovereenkomst voor hun lichamelijke schade (behalve indien deze de schade heeft veroorzaakt).

 

Optionele waarborg rechtsbijstand:

 • strafrechtelijke verdediging en buitencontractueel burgerlijk verhaal (tot 25.000 € per schadegeval),
 • contractuele geschillen met de verzekeraar B.A., insolventie van derden en het voorschot van de schadevergoeding (tot 15.000 € per schadegeval)
 • onze administratieve bijstand bij de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden (tot 25.000 € per schadegeval)

 

Deze bedragen zijn niet geïndexeerd

Wat is niet verzekerd?

B.A. Directeur van jachtpartijen of drijfjachten:

 • de wildschade aan tuinen, velden, akkers, beplanting, vruchten en oogsten

 

Voor alle waarborgen B.A.:

 • opzet en schade begaan in een staat van dronkenschap of in een gelijkaardige toestand,
 • gewelddaden gepleegd op personen en kwaadwillige beschadiging van goederen
 • oorlog, burgeroorlog, terrorisme
 • schade aan goederen en dieren van derden die u onder uw bewaking heeft
 • inbreuken op de wetgeving inzake het gebruik van vuurwapens, de toegelaten jachtmethodes, het jachtverlof (of de jachtvergunning) of het verdelgen van schadelijk wild
 • schade als gevolg van een milieuaantasting die niet het rechtstreeks gevolg is van een plotse, onopzettelijke en onvoorziene gebeurtenis of die het gevolg is van een inbreuk op de wettenen reglementeringen inzake bescherming van het leefmilieu
 • schade die voortvloeit uit een aansprakelijkheid waarvoor een wettelijke verzekeringsplicht geldt (behoudens deze m.b.t. de jacht): vb. de B.A.verzekering voor motorvoertuigen
 • de contractuele aansprakelijkheid

 

Voor de optionele waarborg rechtsbijstand:

 • kosten en erelonen m.b.t. opdrachten die gegeven werden voor de aangifte van het schadegeval of zonder overleg met ons (tenzij dringend noodzakelijk waren)
 • boetes, opdeciemen, transacties met het openbaar ministerie en de bedragen waartoe u zou veroordeeld worden
 • opzettelijke misdrijven, misdaden en gecorrectionaliseerde misdaden
 • procedures voor internationale of supranationale gerechtshoven
 • collectieve acties die uitgaan van een groep van minstens 10 personen

 

 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

B.A. Directeur – inrichter van jachtpartijen of drijfjachten:

U bent verzekerd tot beloop van het maximum aantal wapens vermeld in de verzekeringsovereenkomst

 

Voor alle waarborgen B.A.:

Bij materiële en immateriële gevolgschade dient u per schadegeval een vrijstelling van 262,50 € (aan de index van de consumptieprijzen van november 2018 zelf te betalen. Dit bedrag is geïndexeerd.

Indien wij gehouden zijn tussen te komen ten aanzien van een benadeelde derde in het kader van een wettelijk verplichte verzekering, en wij volgens de verzekeringsovereenkomst of de verzekeringswet onze prestaties hadden kunnen weigeren of verminderen, behouden wij een recht van verhaal op u.

 

De optionele waarborg rechtsbijstand:

De waarborg voor een gerechtelijke procedure is verworven in zover het betwistbaar bedrag, indien waardeerbaar in geld, meer bedraagt dan 500 EUR (en meer dan 2.500 EUR voor het Hof van Cassatie).

 

 

Waar ben ik gedekt?

De verzekering “jager – schutter” geldt in alle landen van het geografisch Europa en in die welke aan de Middellandse zee zijn gelegen (de eilanden die er deel van uitmaken inbegrepen); zijn eveneens in de dekking begrepen: de Azoren, de Canarische Eilanden, Madeira en IJsland.

De verzekering “werkgever van jachtopzieners” en “directeur – inrichter van jachtpartijen of drijfjachten” geldt in België.

De waarborg “jager-gekwalificeerd persoon” geldt voor wild dat in België werd gejaagd.

Omschrijving


Wat zijn mijn verplichtingen?

 • Bij het afsluiten van het contract: eerlijke, accurate en volledige informatie over het te verzekeren risico verschaffen bij het sluiten van de overeenkomst.
 • Tijdens de duur van het contract: het meedelen aan uw makelaar van de nieuwe omstandigheden of de wijziging ervan, die een aanmerkelijke en blijvende wijziging of verzwaring betekenen van het risico.
 • Bij een schadegeval: Onmiddellijk alle documenten en informatie betreffende het schadegeval bezorgen aan ons.

Wanneer en hoe betaal ik?

U heeft de verplichting om de premie jaarlijks te betalen en u ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling. Onder bepaalde voorwaarden kan u kiezen voor een gesplitste premiebetaling mits eventueel bijkomende kosten.

Hoe kan ik mijn contact stopzetten?

De verzekeringsovereenkomst kan ten laatste 3 maanden vóór de jaarlijkse vervaldag opgezegd worden.

Veelgestelde vragen

Aanvullende verzekeringen

Momenteel geen aanvullende verzekeringen.
Meer info? Contacteer ons