Verzekeringen voor ondernemers

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

Omschrijving

De arbeidsongevallenverzekering beschermt werknemers tegen de financiële gevolgen van ongevallen die ze tijdens hun werk kunnen oplopen. Elke werkgever moet er voor zijn personeelsleden een afsluiten. 

 

De verzekering dekt naast de contractuele werknemers ook tijdelijke werkkrachten, artiesten, medewerkers met een leercontract, jobstudenten en studenten tijdens een opleidingsstage enz.

Deze regeling geldt voor werknemers. Voor zelfstandigen en ambtenaren gelden aparte, heel specifieke stelsels.


Wat zijn mijn verplichtingen?

  • Bij het afsluiten van het contract: eerlijke, accurate en volledige informatie over het te verzekeren risico verschaffen bij het sluiten van de overeenkomst.
  • Tijdens de duur van het contract: het meedelen aan uw makelaar van de nieuwe omstandigheden of de wijziging ervan, die een aanmerkelijke en blijvende wijziging of verzwaring betekenen van het risico.
  • Bij een schadegeval: Onmiddellijk alle documenten en informatie betreffende het schadegeval bezorgen aan ons.

Wanneer en hoe betaal ik?

U heeft de verplichting om de premie jaarlijks te betalen en u ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling. Onder bepaalde voorwaarden kan u kiezen voor een gesplitste premiebetaling mits eventueel bijkomende kosten.

Hoe kan ik mijn contact stopzetten?

De verzekeringsovereenkomst kan ten laatste 3 maanden vóór de jaarlijkse vervaldag opgezegd worden.

Veelgestelde vragen

Aanvullende verzekeringen

Momenteel geen aanvullende verzekeringen.
Meer info? Contacteer ons